Landstormen, friv.Skytterörelsen

Märken m1905 för landstormen

Medlemsmärke för befäl i Landstormen 1915

Mössmärke m1940 för landstormslöjtnant

Mössmärke för kornett vid Landstormens ungdomsavdelning

Märke av brons för bilkompaniet, Landstormen 1930

Idrottsmärke för Beväringen, Landstormen

Idrottsmärke, Landstormen

Idrottsmärke, ungdom, årtalsmärke

Idrottsmärke, årtalsmärke

Landstormen inrättades kring sekelskiftet 1900 som ett värnpliktsuppbåd för ett lokalt försvar och för bevakningsuppgifter. Som en del av den svenska hären skulle landstormen ha obligatoriska övningar, vilka före första världskrigets utbrott 1914 genomfördes i liten omfattning. På initiativ av främst civila personer, vilka saknade militär utbildning, men som utsetts till befäl i landstormen, bildades föreningar för utbildning av befäl. Den 5 juli 1912 beslöt 18 av landets landstormsföreningar vid en kongress att bilda Sveriges landstormsföreningars riksförbund.Vid första världskrigets utbrott 1914 mobiliserades landstormen, som första enheter för landets försvar. Bristerna blev uppenbara. Trots de insatser som gjorts på
frivillig väg saknades tillräckligt med väl utbildade befäl för landstormsorganisationen, vilken i mycket var en pappersorganisation.
Statens stöd till landstormen var i många år ytterst litet. Den frivilliga befälsutbildningen kunde dock fortsätta under 1920- och 1930-talen genom stora insatser av frivilliga, insamlade medel. När andra världskriget bröt ut
1939 mobiliserades åter landstormen som första enheter. Även om fler landstormsbefäl utbildats fanns stora brister. 
För statsmakterna stod det nu klart att krigsorganisationen krävde fler och bättre
utbildade befäl än vad landstormen skulle kunna bidra med. I och med försvarsbeslutet 1942 avskaffades landstormsorganisationen. Landstormsbefälen blev värnpliktiga befäl. Det fanns dock fortfarande behov av frivillig befälsutbildning för att komplettera den obligatoriska utbildning som nu infördes och för att ge det värnpliktiga befälet möjlighet att frivilligt öva för sina krigsuppgifter. I juni 1943 fastställde Kung. Maj:t grundstadgar för Centralförbundet för befälsutbildning, vars främsta uppgift var att bedriva
frivillig befälsutbildning. Under åren som gått sedan 1943 har organisationen förändrats vid ett flertal
tillfällen men har hela tiden behållit sitt namn och uppdrag i stort fram till den 1.a januari 2006.
Då byttes namnet till
Svenska försvarsutbildningsförbundet
för att markera att organisationen skall ligga i takt med de förändringar som skett med Sveriges försvars- och säkerhetspolitik och Försvarsmaktens utveckling.
Försvarsutbildarna vänder sig numera till alla värnpliktiga i försvarsmakten för att främja upprätthållandet av deras kunskaper och är också på väg att utveckla sin verksamhet till att stödja även samhällets krishantering.
Landstormen, ursprungligen "allmän folkresning till landets försvar uppbådad
genom stormklockorna" innebärande äldre åldersklasser i en värnpliktsarmé, avsedda att ingå i ett folkuppbåd eller territorialförsvar. I Sverige beslöt riksdagen år 1885 att en landstorm skulle organiseras av de sex äldsta ålderklasserna, 27-32 åringar, 1892 av de åtta äldsta, 33-40 åringar och från 1914 35-42 åringar. Det var dock en organisation endast på papperet. Först från 1914 genomfördes en utbildning om 5 dagar, dock endast under kort tid efter beslutet.
Befälet till landstormsförbanden rekryterades huvudsakligen på frivillig väg. Åren 1914-18 mobiliserades stora delar av landstormen för försvar av gränser och kuster. Förbanden fick före 1936 inte föras utanför eget och angränsande inskrivningsområde. Från 1936 infördes obligatorisk utbildning om 5 dagar, för
befälet dessutom befälsövning om 7 dagar. Under andra världskrigets första år 1939-41mobiliserades åter landstormen. År 1941 slopades uppdelningen av de
värnpliktiga i beväring och Landstorm.
Landstormsrörelsen började år 1903 och avsåg främst frivillig befälsutbildning för landstormens behov.
År 1912 bildades Sveriges Landstormsföreningars Centralförbund, från 1943 Centralförbundet för befälsutbildning, CFB. 
Ovanstående information hämtat från Simon Olsson
som också gav ut en bra bok om Svenska arméns uniformer 1875-2000 som gavs ut genom Armémuseum.
ISBN 978-91-7329-103-3

Senaste kommentarer

23.11 | 08:35

Hej,
Söker baskermärke för Lapplands jägarregemente (vargen) - försvann någonstans...
Kan jag beställa av dig?
///Anders

22.11 | 01:36

Hej ! Intresserad av baskermärke ND Norrlands Dragoner ! Försvann i flytt. 063-21154.

02.11 | 14:31

Hej flottans tygmärke i tyg och guld som visas enskilthär . Vilket M nummer har dito. mvh Roland

02.11 | 08:57

Hej Jan
Har forskat lite själv, röda och gröna mössband fans att köpa på markan, vp brukade ta med på dans i någon hamn, för att ge till en
flicka om tycke upps