FM.Friv.Org.SKB/SKBR

SKBR hatt / Mössa

Fältmössa m1942 kv för Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund

Förtjänsttecken för Sveriges kvinnliga bilkårer

Lite smått o gott från SKB/SKBR/Bilkåren Här är lite info.

1939 började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett
40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång. Större företag,
som insåg att de skulle ha nytta av kvinnliga ersättningsförare när deras chaufförer inkallades till militärtjänst, lånade ut bilar.
Den 7 juni 1939 kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle
bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt
spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.
Den 1 maj 1942 samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt
Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser från Gävle, Linköping, Mjölby, Norrköping och Nynäshamn. Vid detta
möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även
kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.
1943 fick Riksförbundet bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och kunde därför anordna två centrala kurser på T2 i Skövde.
Det var svårt i början för Kvinnliga Bilkåren som saknade ekonomiska resurser. Bilkåristerna togs inte heller riktigt på allvar.
Trots detta fortsatte tjänstgöringstillfällena att öka och bilkårister transporterade Landstormsmän vid deras övningar,
evakuerade skolbarn, hjälpte till med flyktingtransporter och körde ambulans.
Utbildningen ökade också hela tiden och omfattade förutom körning även motorkunskap och materielvård, sjukvård, orientering,
skytte m.m. Bilkåristerna fick även utbildning på gengas.
1947 fick SKBR för första gången statsbidrag.
Så småningom fick Kvinnliga Bilkåren även uppdrag av Överbefälhavaren (ÖB) att utbilda bilförare för Försvarsmakten. De minskade
värnpliktskullarna på 1950-talet gjorde att armén fick stort behov av förare. Eftersom behovet ökade, ökade också statsbidraget
och antalet bilkårer och medlemmar växte mycket snabbt.
Under 1960-talet tog utbildningen för den civila delen av totalförsvaret fart efter intensiva förhandlingar med berörda myndigheter.
SKBR:s emblem togs fram på 1950-talet och det internationella triangeltecknet för maning och varning uttrycktes i de tre trianglarna
som symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".
1944 antog riksmötet stadgar för Riksförbundet, men det tog ända fram till 1958 innan Kungliga Maj:t för första gången fastställde
grundstadgar för SKBR.
Ett historiskt beslut fattades vid den extra riksstämman den 7 februari 2009 i Stockholm. Delegaterna röstade igenom förslaget att ändra
stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges
Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren. Vid stämman beslutades också att Bilkåren får ett nytt emblem för att passa det nya namnet.
En ny era är född.....
 
Bilkåren är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer. Vi har för närvarande cirka 6.000 medlemmar runt om i landet.
Riksförbundets högsta beslutande instans är Riksstämman som genomförs vartannat år. Varje bilkår representeras där av en delegat som har
rösträtt för kårens räkning.
Centralstyrelsen är riksförbundets verkställande och förvaltande instans. Den företräder riksförbundet inför myndigheter och utomstående.
Centralstyrelsen består av ordförande, två vice ordförande samt sex ledamöter, alla valda av riksstämman. Mandatperioden är två år.
Sammanträden hålls minst fyra gånger per verksamhetsår. Centralstyrelsen utser ett arbetsutskott inom sig som består av ordförande,
två vice ordförande samt högst tre ledamöter.
Riksförbundet har ett kansli, som ligger i Stockholm. Där arbetar för närvarande sex personer med att hjälpa de olika bilkårerna och
dess medlemmar på alla tänkbara sätt.
Det finns 85 bilkårer runt om i landet.

Från 1 juli 2009 ändras organisationen så att de gamla distrikten upplöses och ersätts av kårråd, bemannat av representanter från
ingående kårer. De nya kårrådens huvuduppgift är att samordna regional utbildning med våra uppdragsgivare t.ex. utbildningsgrupperna
inom Försvarsmakten. Kårråden har ingen formell styrelse och inga stadgar.
Bilkårernas högsta beslutande organ är årsmötet. Där väljs en styrelse som består av ordförande samt lägst ytterligare två ledamöter.
Samtliga väljs på två år med växelvis avgång. Bilkårsstyrelsen har minst fyra möten per verksamhetsår.

   
Totalförsvar

Som medlem i Bilkåren får Du veta mer om försvaret och samhällets krishantering samt lära Dig hur Du bäst skyddar Dig och Din familj.
Det är en av våra viktigaste uppgifter att se till så att denna viktiga information sprids vidare till så många personer som möjligt.

Militärt försvar

Det militära försvaret har vi för att vi skall försvara oss men också för att tillsammans med andra nationer, efter beslut i FN,
kunna verka där konflikter uppstår ute i världen. Vi kommer aldrig att starta ett krig mot något annat land men om Sveriges frihet
och oberoende hotas, är vi beredda att försvara oss till det yttersta.

Samhällets krishantering

Om en större kris eller svår påfrestning drabbar oss är det i första hand kommunernas ansvar att skydd och bistå sina innevånare.
Mat, vatten, värme, vård och omsorg måste finnas tillgängliga för alla, men efter några dagars påfrestning kan kommunernas ordinarie
resurser vara uttömda. Då finns det Frivilliga Resursgrupper – bemannade av bl.a. Bilkåren – som träder in och stödjer samhället med
sina kompetenser. Vägverket, Svenska Kraftnät och Energimyndigheten är andra myndigheter som också använder sig av våra kompetenser.

Säkerhetspolitik

Sverige arbetar aktivt inom FN, EU, OSSE m.fl. internationella organisationer för fred och nedrustning. Världen är orolig och hoten
mot fred och demokrati förändras ständigt. Terrorism, IT-hot, pandemier och internationell kriminalitet är nya hotbilder som kräver
en aktiv politik över alla gränser. Här hemma kan vi själva, genom frivilligorganisationerna, skaffa de kunskaper som krävs för att
skydda vårt sätt att leva.

Plikttjänstgöring

Känner Du till att vi har pliktlagar? I händelse av krig skall alla mellan 16 och 70 år ställa upp på något sätt. Genom att utbilda sig
i fredstid inom någon av de frivilliga försvarsorganisationerna kan Du skaffa Dig kunskap inom ett område Du är intresserad av.
Just nu är kriget långt borta men kunskaperna Du får i Din utbildning är användbara i många andra sammanhang. Om vårt samhälle
drabbas av en kris eller svår påfrestning t.ex. strömavbrott, långvarigt snöoväder, översvämningar, större skogsbränder m.m. är
de kunskaper Du får genom oss både användbara och efterfrågade av samhället. I fredstid är det många ur frivilligorganisationerna
som ställer upp frivilligt för att hjälpa, men kunskaperna hjälper också Dig själv att klara Dig och Din familj genom dessa kriser.

Folkrätt

I krig och väpnade konflikter utsätts människor för förfärliga saker. Det finns dock regler och konventioner som skyddar den enskilde
som drabbas.Hos oss får Du lära Dig mer om folkrätt och krigets lagar och vad Du kan göra för att minska lidandet.

 
HEMVÄRNET - nationella skyddsstyrkorna
Hemvärnets insatsförband

En del av Hemvärnet utgörs av insatskompaniledning & insatsplutoner. Dessa förband har högre krav på fysik och färdighet samt har mer
tjänstgörings timmar i sitt avtal.
Om du tjänstgör som bilkårist inom insatsorganisationen kommer du att köra terrängbil eller bandvagn 206. Efter fullgord grundkurs
finns möjligheten att fortsätta med befälsutbildning till transportgruppchef. Allt efter det behov som finns vid just ditt förband.
Läs mer om Hemvärnet på www.hemvarnet.mil.se 
HVUndKomp  -  Vi behöver flera ögon!
Införandet av underrättelsekompanier är nu en viktig del i utvecklingen av Hemvärnet mot en modern och efterfrågad del i Fösrvarsmakten
och med hög prioritet.
Ett kompani kommer att bestå av cirka 200 hemvärnssoldater - män och kvinnor, vilka kan vänta sig en spännande och omväxlande tjänst
i Hemvärnet!
Till dessa förband rekryteras fordonsförare till minibuss med tungt släp (BE) och tung lastbil. Läs mer om kurserna under utbildning.
 
Det sätts nu upp 8 kompanier över Sverige:
(Du kan läsa mer om respektive utbildningsgrupp på http://www.mil.se/)
    Skånska gruppen
    Kronobergsgruppen (Gotland =pluton)
    Elfsborgsgruppen
    Livgrenadjärgruppen
    Livgardesgruppen
    Norrbottensgruppen
    Upplands- och Västmanlandsgruppen
    Fältjägargruppen
HEMVÄRNET - nationella skyddsstyrkorna
I dagsläget har bilkåren uppdraget att rekrytera förare till Hemvärnet och i år 2009 genomför vi grundkurser för behörighet till tung lastbil,
bandvagn 206, kompletteringskurs till terrängbil 20 eller bandvagn 206 samt minibuss med tungt släp. Vilken fordonstyp just du skall utbildas
till är beroende av det behov som finns på det förband du skall tillhöra.
Fordonsförare finns vid olika organisatoriska delar i hemvärnet:
    Bataljonsstab
    Kompanistab
    Pluton
Det finns möjlighet att vidareutbilda sig som förare till både transportgruppchef och underhållsbefäl inom Hemvärnet.
Över tiden utbildar Bilkåren på olika fordonstyper beroende av vilket behov som finns vid förbanden:
    tung lastbil
    terrängbil
    buss
    minibuss / personbil med tungt släp
    minibuss
    bandvagn 206
Samhällets system för krisberedskap
Dessa avtal har kommit till för att hjälpa till i samhällets krishantering vid till exempel elavbrott eller översvämningar.
I samverkan med statliga myndigheter och kommuner bestäms vilket utbildningsbehov som finns och MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) bekostar utbildningen.
    Svenska Kraftnät och behöver bandvagns- och terrängbilsförare och driftoperatörer
    Vägverket har behov av bandvagnsförare och utbildningen består av två delar
    Kommunerna har behov av att bemanna FRG - FrivilligaResursGrupper - med förare av främst personbil
    SSM - Strålsäkerhetsmyndigheten söker verksamhetsledare och provtagare
Oavsett vilket civilt uppdrag du väljer så börjar du med att genomföra en Introduktionsutbildning.
Syftet med introduktionsutbildning är att medlemmen får visa sin förmåga att i olika situationer lösa praktiskt uppgifter.
Erhålla kunskap om avtal, utbildningskrav, ersättningsfrågor, arbetsmiljöfrågor, arbetsgivaransvar samt att få prova på att köra fordon.
Efter genomgången introduktionsutbildning skall medlemmen genomfört godkänt test avseende körning, trafikteori samt praktiska moment där
medlemmen visat sin förmåga att i olika situationer lösa praktiska uppgifter.
Bilkåren utbildar instruktörer

TFU-instruktörer
Tillsammans med andra organisationer utbildar Bilkåren instruktörer till totalförsvarsutbildningen.

Instruktörer i motortjänst
•        Motorinstruktörer
•        Militära trafiklärare

Instruktörer ur Bilkåren kan utbilda både medlemmar bilkårens medlemmar och värnpliktiga på förband. Utbildningen genomförs till största
delen tillsammans med yrkesofficerare på kurser som arrangeras av Försvarsmaktens Motorskola.


Senaste kommentarer

23.11 | 08:35

Hej,
Söker baskermärke för Lapplands jägarregemente (vargen) - försvann någonstans...
Kan jag beställa av dig?
///Anders

22.11 | 01:36

Hej ! Intresserad av baskermärke ND Norrlands Dragoner ! Försvann i flytt. 063-21154.

02.11 | 14:31

Hej flottans tygmärke i tyg och guld som visas enskilthär . Vilket M nummer har dito. mvh Roland

02.11 | 08:57

Hej Jan
Har forskat lite själv, röda och gröna mössband fans att köpa på markan, vp brukade ta med på dans i någon hamn, för att ge till en
flicka om tycke upps